Informații privind insolvența SC Necessair Consulting SRL – Fly Romania

La data de 17.09.2014 Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, a procedat la deschiderea procedurii generale de insolvență a societății Neccesair Consulting SRL (Fly România). Tribunalul a numit drept administrator judiciar provizoriu Societatea Profesională cu Răspundere Limitată Dinu Urse și Asociații, cu adresa de corespondență în București, str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1, tel./fax (+40) 21 318.74.25, www.dinu-urse.ro și a stabilit ca termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii societății, respectiv data de 30.10.2014.

Astfel, pentru recuperearea creanțelor (contravaloarea biletelor de avion) consumatorii trebuie să formuleze cerere de admitere a creanței asupra averii societății, care se transmite către Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, cu sediul în București, Bd. Unirii nr. 37, sector 3, CP 030823, cu menționarea în cerere a numărului de dosar, respectiv 27358/3/2014.

Cererea în original trebuie transmisă prin poștă, recomandată, cu confirmare de primire, până la data de 30.10.2014 și trebuie însoțită de:

  • acte de identitate – copii semnate și certificate“conform cu originalul”,
  • documentele justificative (e-ticket, rezervarea călătoriei, dovada plății biletelor, informarea primita din partea debitoarei privind anularea zborurilor, reclamatiile transmise catre debitoare/autoritati, etc.), în copii semnate și certificate “conform cu originalul”,
  • dovada plații taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei, în original (se recomandă păstrarea unei copii a chitanței de plată).

Taxa judiciară de timbru se plătește de către consumatorii care au domiciliul sau reședința în România la unitatea administrativ teritorială (Administrație Fiscală, Trezorerie sau Primărie, după caz) în care aceștia își au domiciliul sau reședința. Pentru consumatorii care nu au domiciliul sau resedința în România taxa judiciară de timbru se plătește numai în contul Primăriei Sectorului 3 București, RO26 TREZ 7032 1070 203X XXX deschis la Trezoreria Sector 3, Cod fiscal 4420465.

Cererea și documentele justificative trebuie depuse în două exemplare, un exemplar pentru Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă și unul pentru a fi comunicat de către instanță administratorului judiciar. Se recomandă pentru operativitate ca un exemplar al cererii de admitere a creanței, copii ale documentelor justificative, semnate și certificate “conform cu originalul” și o copie a chitanței de plată a taxei judiciare de timbru să fie comunicate de către consumatori și către administratorul judiciar la adresa de corespondență din str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1, CP 011013.

Atenție! Numai cererile transmise in mod corespunzator către Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în termenul mentionat și pentru care s-a achitat taxa juduciară de timbru vor putea fi înregistrate.Transmiterea cererii numai către administratorul judiciar nu echivalează cu înregistrarea unei cereri de admitere a creanței în condițiile legii. De asemenea, transmiterea unei reclamații către societatea debitoare sau către alte autorități din domeniul protecției consumatorilor, anterior deschiderii procedurii generale de insolvență, nu echivalează cu fomularea unei cereri de admitere a creanței.

Procedura de insolvență este guvernată de legea română, astfel că cererea de admitere a creanței și documentele depuse de către cetățenii străini trebuie să fie traduse în limba română și legalizate.

Atenție! Înregistrarea cererilor de admitere a creanței la Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă nu conduce automat la recuperarea contravalorii biletelor de avion și a cheltuielilor de judecată (taxa judiciară de timbru, taxe poștale, cheltuieli privind traducerea și legalizarea documentelor). În ceea ce privește cheltuielile de judecată, aceastea trebuie solicitate și indicate în cererea de admitere a creanței adresată Tribunalului, chitanțele urmând a fi anexate cererii, în copii certificate “conform cu originalul”.

Informații de interes general privitoare la stadiul procedurii generale de insolvență vor fi publicate cu regularitate pe portalul instanțelor de judecată http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000598585&id_inst=3

De aici puteți downloada modelul de cerere de admitere creanță.

 

print