Politica de confidențialitate

Politica generală de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) este parte a Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, creată de Comisia Europeană pentru informarea și oferirea de sprijin și consultanță consumatorilor europeni în probleme de achiziții transfrontaliere.

ECC Romania este cofinanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România.

Proiectul ECC Romania este găzduit și derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: informarea consumatorilor asupra drepturilor legale, la cererea acestora, de către serviciul ECC Romania, proiect derulat de ANPC, soluționarea reclamațiilor depuse de consumatori către serviciul ECC Romania, proiect derulat de ANPC, transmiterea de informări electronice cu scop educativ sau de marketing (newsletter, mesaje electronice) regulate către consumatorii care și-au exprimat acordul expres în acest, concursuri cu premii.

Pentru activitățile de informare asupra drepturilor legale și soluționare a reclamațiilor sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru realizarea activităților menționate. Refuzul dvs. determină clasarea solicitărilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari cu acordul prealabil al persoanelor vizate: comercianții reclamați, autoritățile naționale cu atribuții în domeniu, alte Centre din Rețeaua ECC, mass media.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la office@eccromania.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

În cazul solicitărilor de informare și reclamațiilor adresate serviciului ECC România, proiect derulat de ANPC, datele dumneavoastră vor fi transferate în statele membre ale UE, plus Norvegia și Islanda în vederea facilitării găsirii unor soluții pentru litigiile transfrontaliere privind achiziții de bunuri și servicii din alte state membre ale UE, plus Norvegia și Islanda.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Mai multe informații despre politica de securitate a datelor cu caracter personal aplicată de ANPC și, implicit, de ECC Romania, puteți citi aici.

Politica de prelucrare a datelor personale pentru soluționarea solicitărilor prin ECC-Net 2

Cuprins

 1. Introducere
 2. De ce prelucrăm datele dumneavoastră?
 3. Ce date colectăm și prelucrăm?
 4. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
 5. Cum vă protejăm datele dumneavoastră?
 6. Cine are acces la datele dumneavoastră și către cine sunt transmise?
 7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?
 8. Informații de contact
 9. Unde puteți găsi mai multe informații

1. Introducere

Această declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării, modul de colectare, tratare și asigurare a protecției tuturor datelor dumneavoastră personale oferite, cum sunt utilizate informațiile și ce drepturi vă puteți exercita în legătură cu datele dumneavoastră (dreptul de acces, rectificare, blocare etc.).

Instituțiile europene se angajează să vă protejeze și să vă respecte viața privată. Întrucât acest serviciu/aplicație colectează și procesează mai departe datele dumneavoastră personale se aplică Regulamentul nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

ECC-Net (Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor) urmărește să promoveze încrederea consumatorilor prin consilierea cetățenilor asupra drepturilor lor în calitate de consumatori și să faciliteze accesul la soluționarea problemelor, în cazurile în care consumatorii au achiziționat ceva dintr-un alt stat decât cel în care locuiesc (transfrontalier). Centrele Europene ale Consumatorilor oferă consumatorilor o gamă variată de servicii, de la informarea acestora asupra drepturilor lor, la consilierea și sprijinul oferite în vederea soluționării reclamațiilor transfrontaliere și la informarea în privința mijloacelor disponibile pentru soluționarea litigiilor. De asemenea, Centrele oferă consiliere în ceea ce privește procedurile de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) consumatorilor din întreaga Europa și le facilitează accesul informat la asemenea proceduri, atunci când soluționarea pe cale amiabilă nu a fost posibilă și dacă o procedură SAL este disponibilă.

Pentru a permite ECC-Net să ofere serviciile menționate mai sus, un instrument pentru gestionarea solicitărilor (IT Tool), ECC-Net 2, este utilizat pentru a colecta și prelucra reclamațiile și datele necesare, inclusiv datele dumneavoastră personale. IT Tool este operat de Comisia Europeană.

Colectarea și prelucrarea datelor personale menționate mai sus prin intermediul ECC-Net 2 respectă prevederile Regulamentului nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, în mod special articolul 5, paragrafele a și b.

2. De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Scopul operațiunii de prelucrare: Head of Unit E.3: Consumer Enforcement and Redress, Directoratul-General pentru Justiție și Consumatori, Comisia Europeană (de aici înainte, Operatorul) colectează și utilizează informațiile dumneavoastră personale pentru a sprijini activitatea Centrelor Europene ale Consumatorilor.

Scopul Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) este să ofere consumatorilor informare și consiliere asupra drepturilor lor și să le ofere asistență în privința tratării reclamațiilor și litigiilor lor transfrontaliere în cadrul EU/EEA, astfel încât consumatorii să beneficieze deplin de piața internă.

Pentru a-și îndeplini rolul, ECC-Net 2 este utilizat de Centre pentru a prelucra datele relevante în măsura și atât timp cât este necesar, pentru unul sau mai multe din scopurile următoare:

 • pentru a permite comunicarea dintre Centru și consumator
 • pentru a facilita evaluarea unei solicitări
 • pentru a încerca soluționarea reclamațiilor sau a litigiilor, fie direct cu comerciantul reclamat sau prin intermediul unei entități SAL
 • pentru a permite consumatorilor să urmărească stadiul solicitărilor lor
 • pentru a oferi statistici anonimizate, inclusiv în privința suspiciunilor de încălcări ale legislației

Mai multe informații privind ECC-Net pot fi găsite aici: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

ECC-Net 2 se supune următoarelor reglementări:

Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE, în special articolele 2 și 3(1)(c) și (d) ale acestui Regulament.

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, în special articolul 21.

Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum), în special articolul 14 al Directivei.

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, în special articolul 27(1).

Regulamentul nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Având în vedere articolul 5 al Regulamentului (CE) 45/2001, menționat mai sus, prelucrarea datelor este considerată a fi legitimă întrucât este necesară pentru a se respecta dispozițiile instrumentelor legale menționate mai sus și pentru a asigura îndeplinirea de către Comisie a obligațiilor sale legale.

3. Ce date colectăm și prelucrăm?

Colectăm date despre următoarele categorii de utilizatori:

 • Consumatori din Uniunea Europeană, Norvegia și Islanda care abordează Centrele pentru informare și asistență (Consumatori);
 • Persoanele de contact pentru comercianții din Uniunea Europeană, Norvegia și Islanda implicați în reclamațiile sau litigiile consumatorilor (Reprezentanții comercianților);
 • Persoanele de contact din cadrul entităților SAL (Reprezentanții SAL).

Datele personale colectate și prelucrate mai departe sunt:

a) Pentru Consumatori:

(i)   Datele prelucrate sunt:

 • Numele consumatorului/solicitantului;
 • Adresa;
 • Codul poștal;
 • Țara de reședință;
 • Telefon;
 • E-mail;
 • Sex;
 • Limba de comunicare;
 • Rezumat/Descriere a solicitării

(ii)  Mai multe date personale pot fi colectate cu consimțământul expres al consumatorilor, dacă sunt necesare pentru instrumentarea reclamației, precum datele bancare.

b) Pentru Reprezentanții Comercianților:

Datele reprezentanților individuali ai comercianților sunt rareori stocate în sistem, dar, atunci când sunt prelucrate, pot include:

 • Numele reprezentantului comerciantului;
 • Adresa profesională;
 • Codul poștal;
 • Țara;
 • Telefonul profesional;
 • E-mailul profesional;

c) Pentru Reprezentanții SAL:

Datele reprezentanților individuali ai SAL sunt rareori stocate în sistem, dar, atunci când sunt prelucrate, pot include:

 • Numele reprezentantului SAL
 • Adresa profesională;
 • Codul poștal;
 • Țara;
 • Telefonul profesional;
 • E-mailul profesional.

4. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Datele personale ale consumatorilor, ale reprezentanților comercianților și ale reprezentanților SAL vor fi păstrate atât timp cât un caz rămâne deschis și nu mai mult de un an după ce a fost închis. Acest lucru are drept scop să permită o continuare, dacă apar elemente noi după închiderea cazului. După ce perioada de păstrare expiră, informația este anonimizată și păstrată doar pentru scopuri statistice.

5. Cum vă protejăm datele dumneavoastră?

Toate datele în format electronic (e-mailuri, documente, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene sau ale contractorilor săi; operarea acestora respectă decizia de securitate a Comisiei Europene din 16 august 2006 [C(2006) 3602] privind siguranța sistemelor informatice utilizate de Comisie.

Contractorii Comisiei sunt ținuți printr-o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei și de obligațiile de confidențialitate care decurg din transpunerea Directivei 95/46/CE .

6. Cine are acces la datele dumneavoastră și către cine sunt transmise?

Pentru a vă soluționa solicitarea, aceasta poate fi transmisă, cu consimțământul dumneavoastră expres, către Centrul în care își are sediul comerciantul sau, atunci când este cazul, către organismele relevante, precum o entitate SAL sau o autoritate de aplicare a legii (NEB).

Solicitările astfel transmise pot duce la contacte cu comercianții. Atunci când astfel de contacte au loc, datele dumneavoastră pot fi transmise doar în măsura în care este nevoie pentru a soluționa solicitarea.

Accesul la datele dumneavoastră personale este permis doar personalului autorizat în concordanță cu principiul ”cât este nevoie să fie știut”. Acest personal este ținut să respecte reglementările, statutele și convențiile suplimentare, dacă este cazul, privind confidențialitatea.

Personalul autorizat sunt consilierii în cadrul Centrelor Europene ale Consumatorilor și personalul Comisiei Europene însărcinat cu managementul ECC-Net 2.

Norvegia și Islanda sunt state EEA/EFTA și membre ale Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor. Transferul între Centrele din UE și Centrele din Norvegia sau Islanda sunt considerate un transfer în temeiul articolului 8 din Regulamentul 45/2001.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

În conformitate cu Regulamentul (CE) 45/2001, sunteți îndreptățiți să vă accesați datele personale și să rectificați și/sau să le blocați în cazul în care datele sunt incorecte sau incomplete. Vă puteți exercita drepturile contactând Centrul European al Consumatorilor pe care l-ați contactat sau operatorul ori, în caz de conflict, Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Comisiei și, dacă este necesar, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, utilizând informațiile de contact oferite mai jos, la punctul 8.

8. Informații de contact

Dacă aveți comentarii sau întrebări, orice problemă sau o reclamație în privința colectării și utilizării datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați Centrul European al Consumatorilor pe care l-ați contactat sau Controlorul de date, utilizând următoarele informații de contact:

Centrul European al Consumatorilor din România

e-mail: office@eccromania.ro

telefon: +40.21.315.71.49

telefax: +40.21.315.71.49

Operatorul

Head of Unit E.3: Consumer Enforcement and Redress

Directoratul-General pentru Justiție și Consumatori

Comisia Europeană

e-mail: JUST-E3@ec.europa.eu

telefax:+32 2 2989432

Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) al Comisiei: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Autoritatea Europeană pentru Protecția datelor (EDPS): edps@edps.europa.eu.

9. Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu Protecția Datelor al Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor personale. Registrul poate fi accesat la următorul link: http://ec.europa.eu/dpo-register

Cookies

Site-ul www.eccromania.ro folosește module cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor și vizitatorilor săi.

 1. Definiția modulelor cookie

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site, cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

 1. Rolul modulelor cookie

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web.

 1. Informații accesate cu ajutorul modulelor cookie

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea persoanelor.

 1. Utilizarea modulelor cookies plasate la terți

Site-ul nu utilizează module cookie plasate la terți, însă beneficiază de modulul de analiză trafic Google Analytics, care introduce propriile cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 1. Gestionarea modulelor cookie utilizate de www.eccromania.ro

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră, vă rugam să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).